Conference

Article
การถ่ายโยงเนือ้หาจากประเด็นข่าวในสังคมออนไลน์สู่เนือ้หาข่าวโทรทัศน์ กรณีศึกษา ''เรื่องเล่าเช้านี้'' ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3
Conference
การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-