Conference

Article
การพยากรณ์ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพยาบาลและผสานวิธีการเรียนแบบนำตนเอง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
16 ธันวาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-