Conference

Article
อิทธิพลของรายการโทรทัศน์กรรมลิชิตทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่มีต่อความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการครังที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782121)
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-