Conference

Article
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเทคนิคการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ในชมพู่เพชรสายรุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-