Conference

Article
คุณภาพและการหายใจของเมล็ดพันธุ์พริกที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นการงอก ด้วยศักย์ของน้ำและระยะเวลาดูดน้ำที่แตกต่างกัน
Conference
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
20 - 23 พฤษภาคม 2014
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-