Conference

Article
ผลของไดโอดเปล่งแสงต่อการเพิ่มจานวนโปรโตคอร์มไลท์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนียเอียสกุล
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-