Conference

Article
การเพิ่มสมรรถนะความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแผ่นพรุนติดปีกสามเหลี่ยม
Conference
การถ่ายเทพลังงาน ความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
19 - 20 มีนาคม 2015
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-