Conference

Article
การศึกษาการใช้แพลตตินั่มนาโนกับโพลีเมอร์นำไฟฟ้า PEDOY:PSS เพื่อใช้แทนที่แพลตตินั่มเคาเตอร์อิเล็กโทรดใน DSSC
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
นานาชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2014
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)