Conference

Article
การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F2758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่13
Class
ชาติ
Date
29 - 31 กรกฎาคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)