Conference

Article
การวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค้าในร้านค้าปลีก: กรณีศึกษาร้านโครงการหลวง
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 14 (Thai VCML 2014)
Class
ชาติ
Date
21 พฤศจิกายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-