Conference

Article
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถตามสอบสินค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 Thai Value Chain Management and Logistics Conference 2014 (ISBN: 8175257660)
Class
นานาชาติ
Date
21 - 24 พฤศจิกายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-