Conference

Article
ผลของวิธีทำลายการพักตัวและน้ำหนักเมล็ดที่มีต่อความสามารถในการงอกและความผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
Conference
การประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่10
Class
ชาติ
Date
20 - 24 พฤษภาคม 2013
Location
อ.หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-