Conference

Article
ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าไอโซเลท TR1 ต่อการเติบโตทางกิ่งใบและผลผลิตของพริกหนุ่ม
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-