Conference

Article
การขยายพันธุ์กาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) ในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) เพื่อการส่งออก

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :ขอวิธีการและสูตรอาหารเพาะเลี้ยง และจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของภาควิชาพืชสวน ,1 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015