Conference

Article
ผลการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่แตกต่างกันต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Class
นานาชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2014
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-