Conference

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “บัณฑิตศึกษาไทย รับใช้สังคม”
ชาติ
12 - 13 ธันวาคม 2013
แม่ริม เชียงใหม่ ประเทศไทย
-