Conference

Article
ผลของการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดต่อต้นทุนปุ๋ยเคมีของชาวนาในตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (ISBN: 9789743265983)
Class
ชาติ
Date
11 - 12 กันยายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการถอดบทเรียนความสำเร็จการขยายผลปุ๋ยสั่งตัด 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก,8 มี.ค. 2019 - 24 เม.ย. 2019