Conference

Article
ผลของการใช้สารยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชันต่อการปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์จากดินภายใต้การบ่มในห้องปฏิบัติการ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
11 - 13 มิถุนายน 2014
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-