Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13
ชาติ
29 - 31 กรกฎาคม 2014
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007442 ชื่อวิชา Subtropical Fruits,25 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2015