Conference

Article
แบบจำลองคะแนนสินเชื่อในธุรกิจรถจักรยานยนต์:กรณีศึกษาบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน)
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ISBN: 9786162782039)
Class
ชาติ
Date
26 ธันวาคม 2014
Location
จตุจักร อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-