Conference

Article
อายุการเก็บรักษาเบอร์เกอร์ไก่ผสมเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่อง
Conference
การประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่5 (ISBN: 9786163380272)
Class
ชาติ
Date
25 - 26 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-