Conference

Article
การลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการค้นหาเส้นทางของ AODV ในเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจด้วยการกระจายแพ็คเก็ตทุกทิศทางแบบอาศัยระยะทาง
Conference
The Eighteen International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2014
Class
นานาชาติ
Date
30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014
Location
ขอนแก่น
DOI
-
Related Link
-