Conference

Article
การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย
Conference
โครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เรื่อง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ก้าวหน้าหรือถอยหลัง สร้างสรรค์หรือล้มเหลว
Class
ชาติ
Date
30 สิงหาคม 2010 - 29 มกราคม 2011
Location
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-