Conference

Article
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนํ้ำำพุร้อนธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษานํ้ำำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำำแพงเพชร
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554“การพัฒนาอนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
27 - 29 มกราคม 2011
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-