Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ
Conference
การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 (Bike and Walk Forum 1st)
Class
ชาติ
Date
29 - 30 มีนาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-