Conference

Article
การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด
Conference
Khon Kaen Agriculture Journal
Class
ชาติ
Date
29 - 31 กรกฎาคม 2014
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรผู้ปลูกอะโคาโด และผู้สนใจปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018