Conference

Article
ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง
Conference
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
11 - 12 กันยายน 2014
Location
กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-