Conference

Article
การศึกษาผีเสื้อหนอนม้วนใบ เผ่า Enarmoniini ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และรายงานการค้นพบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
Conference
การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ "การป่าไม้เพื่อสังคม"
Class
ชาติ
Date
7 มีนาคม 2013
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-