Conference

Article
ผลการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับกระบวนการดูแลให้คำปรึกษา
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2013
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-