Conference

Article
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกมังคุดด้วยคลื่นเหนือเสียงร่วมกับระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนอง
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 52 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) (ISBN: 9786162781452)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-