Conference

Author

Output From Project

ผลกระทบของไกลโฟเซตต่อชีววิทยา พฤติกรรมและเนื้อเยื่อวิทยาของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004461 ชื่อวิชา Ecological Entomology,9 ก.ย. 2014 - 9 ก.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฐจัทรเกษม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Toxicity and behavioral responses of the freshwater firefly larvae, Luciola aquatilis, to glyphosate herbicide,5 ก.ย. 2014 - 5 ก.ย. 2014