Conference

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ: การจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 4 ภาค (ISBN: 9789746415217)
ชาติ
21 สิงหาคม 2014
- กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-