Conference

Article
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
Conference
การสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่ 1/2556
Class
ชาติ
Date
29 พฤศจิกายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน ตามหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด และเกณฑ์ความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน,23 ธ.ค. 2016 - 23 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016