Conference

Article
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกะหล่ำดอกตัดแต่งที่จุ่มในสารละลายกรดฟูมาริก
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-