Conference

FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014
นานาชาติ
12 - 13 มิถุนายน 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว),1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่ในงานข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร,24 ก.พ. 2016 - 1 มี.ค. 2016