Conference

Article
ผลของอัตราปุ๋ยคอกและวันปลูกต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตหน้าดินและในดินและคุณสมบัติดินในระบบการปลูกข้าวโพดแซมด้วยถั่วเขียวภายใต้สภาพดินลูกรัง
Conference
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤษภาคม 2014
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-