Conference

Article
การดูดซับตะกั่วไอออนและแคดเมียมไอออนในสารละลายโดยใช้เปลือกส้มโอ
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 2 (ISBN: 9876543210)
Class
ชาติ
Date
10 พฤษภาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-