Conference

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 (KKU-ICPA)
นานาชาติ
28 - 29 สิงหาคม 2014
ขอนแก่น ประเทศไทย
-