Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการอบขนมปังในระบบต่อเนื่องด้วยไมโครเวฟและอินฟราเรดร่วมกัน
Conference
Food Innovation Asia Conference 2014
Class
นานาชาติ
Date
12 - 13 มิถุนายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-