Conference

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7, “การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 (ISBN: 9789743812811)
ชาติ
19 - 20 ธันวาคม 2013
อ.เมือง จ.จันทบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
-