Conference

Article
การศึกษาการย่อยสลายของโปรตีนจากจุลินทรีย์ในของเหลวจากกระเพาะหมักโดยการวัดปริมาตรแก๊ส
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2013
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-