Conference

Article
การศึกษาความปลอดภัยการใช้กากตะกอนและน้ำทิ้งฟาร์มสุกรในการปลูกผักบุ้ง
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
6 - 7 ธันวาคม 2013
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-