Conference

Article
การตอบสนองของหญ้าแพงโกล่าต่อการให้ปุ๋ยยูเรียทางดินและการให้น้ำสกัดมูลโคนมเป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781407)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-