Conference

Article
ผลของการใช้น้ำทิ้งและกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพต่อสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781407)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-