Conference

Article
การเปรียบเทียบพันธุ์ไหมและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน 9 พันธุ์ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สกลนคร
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781407)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-