Conference

Article
การติดตามประชากรค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง(Pteropus lylei) ที่อาศัยเกาะนอนในช่วงฤดูฝนที่วัดหลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี และวัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
Conference
การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC)
Class
ชาติ
Date
19 - 20 ธันวาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-