Conference

การประชุมวิชาการ เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN) “องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาต่อการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change)” (ISBN: 9786162781)
ชาติ
23 - 24 มกราคม 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-