Conference

Article
การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนของเชื้อบานานาบันชีทอปไวรัสในระบบเซลล์แบคทีเรีย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52
Class
ชาติ
Date
4 - 6 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-