Conference

Article
คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
Conference
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ISBN: 9786165432474)
Class
ชาติ
Date
11 กรกฎาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-