Conference

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ISBN: 9786165432474)
ชาติ
11 กรกฎาคม 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-