Conference

The 36th International Conference on Veterinary Sciences 2010 (ICVS 2010)
นานาชาติ
3 - 5 พฤศจิกายน 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ผลของนารินจีนินต่อจลนศาสตร์ของดีอ๊อกซี่นิวาลินอลในสุกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,5 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014